پله پله تا یک رنگی

پله پله تا یک رنگی

پیوسته گام بر می‌داریم تا از کثرت به وحدانیت برسیم، اما سوراخ دعا را گم کردیم، به جای آنکه آن آغاز بی‌انتها را بیابیم، می‌کوشیم تا تمام کثرت‌ها را یک رنگ کنیم تا به یک واحد جعلی بدل شود و او را تابو کنیم، گاهی گمان می‌کنم چه خوب می شد یک قانون کپی رایت داشتیم تا مانع...
من یک فحاش ام، لطفا شغل مرا بیشتر درک کنید!

من یک فحاش ام، لطفا شغل مرا بیشتر درک کنید!

همه چیز در اینجا مودی است، در یک بازه بلوتوث بورس می‌شود و کار و زندگی ملت می‌شود رد و بدل کردن فیلم‌های خصوصی دیگران، در بازه‌ای دیگر شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک و اینستاگرام و از این دست، شب و روزمان به چرخ زدن در آن می‌گذرد، گویی که مزدمان داده‌اند تا همواره در...