آخر شاهنامه خوش است؟

آخر شاهنامه خوش است؟

بارها شنیدیم و بی تامل تکرار کردیم که آری شاهنامه آخرش خوش است، بی آنکه حتی اگر صحت دارد برویم و ببینیم که این خوشی از بابت چیست؟ آری برادر، اکنون حقیقت را بدان! نیست، آخر شاهنامه خوش نیست، آخرش سقوط ایران و کشته شدن رستم فرخزاد (پهلوان نامدار ایرانی) و گریختن یزگرد...