200 دقیقه میان زمین و آسمان، روایتی ناگفته از تله سیژ

روایت ناگفته از تله سیژ قزوین
در بازهم نوشدارو پس از مرگ سهراب چند نکته درباره تله سیژ قزوین نوشتم و در خلال آن به حادثه روز افتتاح این مجموعه تفریحی اشاره کردم، حال برای اولین بار به بیان ناگفته‌ها از زبان مهدی معتمد، یکی از عکاسان گرفتار در حادثه افتتاح می‌پردازم:

باز هم نوشدارو پس از مرگ سهراب

تله سیژ قزوین
داستان کهنه و تکراری است، گویی به سرنوشت ما گره خورده است که هر بار نوشدارو پس از مرگ سهراب برسد و گویی قصد عبرت گرفتن نداریم، معلم دهر دگر خودش هم طاقت از کف داده که مگر می‌شود که از چنین پیشینه‌ی دور و درازی همچنان عبرت نگرفت؟!
خبر کوتاه بود اما تکان دهنده، دو نفر هنگام استفاده از تله سیژ کامان-زرشک سقوط کردند!  همین بهانه‌ای شد تا بار دیگر توجه افکار عمومی و بخصوص آنهایی که باید توجه‌شان همواره به این موارد معطوف باشد و نیست، جلب این مجموعه شود. همیشه باید داستان به مرگ سهرابی ختم شود تا یاد بگیریم شنوا و بینا باشیم؟

ادامه نوشته