200 دقیقه میان زمین و آسمان، ناگفته‌ای از تله سیژ

200 دقیقه میان زمین و آسمان، ناگفته‌ای از تله سیژ

در بازهم نوشدارو پس از مرگ سهراب چند نکته درباره تله سیژ قزوین نوشتم و در خلال آن به حادثه روز افتتاح این مجموعه تفریحی اشاره کردم، حال برای اولین بار به بیان ناگفته‌ها از زبان مهدی معتمد، یکی از عکاسان گرفتار در حادثه افتتاح می‌پردازم: روزهای آخر اسفند 1392 همزمان...