باز هم نوشدارو پس از مرگ سهراب

باز هم نوشدارو پس از مرگ سهراب

داستان کهنه و تکراری است، گویی به سرنوشت ما گره خورده است که هر بار نوشدارو پس از مرگ سهراب برسد و گویی قصد عبرت گرفتن نداریم، معلم دهر دگر خودش هم طاقت از کف داده که مگر می‌شود که از چنین پیشینه‌ی دور و درازی همچنان عبرت نگرفت؟! خبر کوتاه بود اما تکان دهنده، دو نفر...