محیط زیست؟!

محیط زیست؟!

واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند را حتما شنیده اید، تعبیری بس زیبا از متظاهرین و عوام فریبانی که خود را جزو خواص می دانند و نه تنها به این مرحله بسنده نکرده، بلکه با وعظ و نصیحت عالمانه خود به دیگران می خواهند بگویند که...
اندر ستایش قشر متوسط

اندر ستایش قشر متوسط

در مطلب قبل به مدگرایی شمار قابل توجهی از جامعه پرداخته شد، در این مطلب نیز با وام گیری از مقدمه قبلی و ضمن یادآوری این نکته که هر چه قدر میزان تاثیرپذیری جامعه ای بیشتر باشد، بیشتر در خطر نابودی هویت و از خودبیگانگی فرهنگی قرار می گیرد، می خواهیم ابعاد آن تاثیر پذیری...
بی شعوری

بی شعوری

خودروی زیر پایش هم قیمت با آلونک پدری من بود، یک سمت دیوار را پر کرده بود از مدارک مختلف و تقدیرنامه و هزار افتخارنامه دیگر تا چشم عوامی که در مطبش پا می گذارند دربیاید. چندان ادعای فرهنگ و شخصیت می کرد که در اولین برخورد گمان می کردی این دکتر، خدای شعور است! در حالی...
ایران، مهد مدگرایی

ایران، مهد مدگرایی

آنچه که مخصوصا در دوره معاصر، ایران و ایرانی را خاص می کند تمایل افراطی حد قابلی توجهی از جامعه به مد و مدگرایی است. بطور مثال تصویر بالا را در نظر بگیرید، اگر واحد زمان را به آن اضافه کنیم تبدیل به نمودار Beard per Time یا ریش بر حسب زمان می شود که گستره زمانی آن را...