پدیده ای بنام احمدی نژاد

پدیده ای بنام احمدی نژاد

بعد از حمله لفظی شماری از احمدی نژادی های فهیم و منطقی به اینجانب بر آن شدم تا ضمن بازخوانی پرونده هشت سال یکه تازی وی بر کرسی ریاست جمهوری، احساس خطر خودم از بازگشت (احتمالی) وی را به همگان خاطر نشان کنم. از آنجایی که محسنات پاک دست ترین دولت تاریخ ایران را همگان...