اندر مصائب کسب و کار در ایران

اندر مصائب کسب و کار در ایران

عرض شود که در حدود یک سال پیش برادرم قصد کرد تا فروشگاهی برای خود دست و پا کند تا ضمن کارهای پراکنده ای که انجام میداد، یک جای ثابت هم برای خود داشته باشد؛ از جزئیات طاقت فرسا(هم شما حال خواندنش را ندارید و هم من حال نوشتنش را) که بگذریم، کارهای اولیه تمام شد، قرار شد...