پرحرفی

پرحرفی

از  پرحرفی بیزارم، از اینکه مدام فکمان می جنبد و در این ماراتن انگار موظف هستیم که گوی سبقت را از همدیگر برباییم. آنچنان در این مهم اهتمام می ورزیم که حتی وقتی دیگر سرودی برای سرودن و شعاری برای سر دادن در چنته نداریم، تسلیم نشده و به بیراهه میزنیم و تا حماسه ای...