امان از اینترنت

امان از اینترنت

اینروزها از اینترنت که می گویم اشکم در می آید، دیگر حتی از چک کردن ایمیل هایم نیز صرف نظر کرده ام ، تنها تعریفی که از اینترنت در ذهنم نقش می بندد ، این است که هر سه ماه باید مبلغی را برای شارژ واریز کنم ، اما شارژ برای چه؟ خودم هم نمی دانم، شاید کمکی است به یک شرکت...